หน้าแรก ติดต่อเรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

รวมระเบียบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของทางราชการและอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

รวมระเบียบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของทางราชการและอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายกับการควบคุมคุณภาพทางการเงิน

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2555

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.2555

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.2552

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ.2555

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.2555

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2555

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ.2551

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2550

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ.2549

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ ค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการทางการแพทย์ พ.ศ.2544

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544