หน้าแรก ติดต่อเรา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2528

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 พ.ศ.2555 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2539

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ.2536

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ขาดแคลน พ.ศ.2535

ระเบียบสำนักการแพทย์ หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ พ.ศ.2552

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2516

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ.2552

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2551

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2540

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538

ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538

ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538