หน้าแรก ติดต่อเรา

แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฯ 2554

การกำหนดตำแหน่ง

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

การโอน

การรักษาการในตำแหน่ง

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

การเลื่อนเงินเดือน

ก.พ.7 และคู่มือการจัดทำ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับข้าราชการฯ

การกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง กทม. และพนักงาน กทม.

การลาออกจากราชการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ กทม.

การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร